Převodník norem PDF leták s akcemi

Reklamační řád

Pro prodej zboží v provozovnách/prodejnách společnosti Pematex, s.r.o., IČ: 63504910, sídlo: Anny Letenské 34/7, 101 00 Praha 2 

Reklamace, tj. práva kupujícího z vadného plnění,  se uplatňují podle tohoto reklamačního řádu a v souladu s ním.  Pro postup v záležitostech  tímto reklamační řádem neupravených se použije obecně závazná právní úprava platná v České republice, tj.  zejména zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona  č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění  platném ode dne 1. 1. 2014.. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s tímto reklamačním řádem  zejména vyvěšením reklamačního řádu v provozovnách společnosti a zveřejněním na webové stránce společnosti, případně jiným vhodným  a přiměřeným způsobem. Na žádost kupujícího prodávající poskytne kupujícímu reklamační řád i v textové podobě.

Za vady prodaného zboží prodávající neodpovídá v těchto případech:

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Způsob uplatnění reklamace:

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, přednostně však v provozovně, ve které došlo k nákupu zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen zajistit v provozovnách  přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci,  tedy zejména  prokázat datum a místo koupě zboží, a to předložením prodejního dokladu, záručního listu,  případně jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci  téže vady opakovaně, pokud na ni byla  prodávajícím poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Lhůty pro uplatnění práv:

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo pokud prodávající či výrobce zboží  poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy  zjistí, že na zboží je vada. Prodávající nenese odpovědnost  za  zhoršení vady, resp.zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá poté, kdy vadu zjistil.

Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě, že v rámci vyřízení reklamace  dojde k výměně vadného zboží, neběží  od  předání vyměněného zboží kupujícímu nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale lhůta  pro uplatnění práv z vadného plnění  skončí 24 měsíců od převzetí po koupi  původního - reklamovaného zboží.

Lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění  nelze  zaměňovat se  životností  zboží, která je dána zejména vlastnostmi  příslušného výrobku,  způsobem jeho užívání, jeho údržbo a obdobnými faktory.

Způsob vyřízení reklamace:

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty  má následky podstatného  porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit  jím  zvolený způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží v místě, kde reklamaci uplatnil,  nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po uplynutí této lhůty má prodávající právo požadovat po kupujícím skladné v obvyklé výši. Rovněž je  prodávající oprávněn  zboží  případně prodat na účet kupujícího. O takovém  postupu  však musí prodávající kupujícího předem  vyrozumět  a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Jakost zboží při jeho převzetí kupujícím:

Prodávající je povinen předat zboží  kupujícímu  ve stavu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:

-zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí kupujícím.

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy:

 Odpovědnost prodávajícího za vady, které znamenají  podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, se uplatní  na vady zboží vzniklé v době  do 24 měsíců od převzetí kupujícím, a to pro  ty vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost zboží  při jeho  převzetí  kupujícím, jak výše uvedeno.

Vada znamená  podstatné porušení smlouvy v případě, že  by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která neznamená  podstatné  porušení  smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, její opravu, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Náklady reklamace a řešení sporů:

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

Smluvní záruka za jakost:

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2014.

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Převodník norem
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.